Geleceğimiz, Geleceğiniz...

AG Tohum Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
 
Kişisel Verilerin Korunması Açıklaması ve Aydınlatma Metni
 
AG Tohum Sanayi Ticaret A.Ş. (Bundan sonra kısaca "AG Tohum" veya "Şirket" olarak anılacaktır.) olarak, sizlere ait kişisel verilerinizin ve özel bilgilerinizin korunması bizim için değerlidir. Bu nedenle AG Tohum ile ilişkili şahıslara ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK” veya "Kanun") uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesi hususunda gereken bütün gayret ve özeni gösteriyoruz. Veri Sorumlusu sıfatıyla AG Tohum, kişisel verilerinizle ilgili bütün işlemlerde verilerinizin korunması için gereken idari ve teknik tedbirler almakta, KVKK doğrultusunda, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan şartlarda ve mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde işlemektedir.
 
İnternet sitemizin ziyaret edilmesi sırasında kaydedilen kişisel bilgiler, Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin mevzuat gereğince işlenmektedir. Bu konuda yine sayfamızda bulabileceğiniz Gizlilik Politikamızı inceleyiniz.
 
Hukuki Nitelik ve Kapsam
 
6698 Sayılı Kanun’un 10. Maddesi, verileri işlenen kimselerin onayları alınırken kendilerinin aydınlatılmasını istemiştir. Madde başlığı “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü”dür. Veri Sorumlusu AG Tohum’dur. Kanun’un ilgili hükümleri uyarınca, aydınlatma yükümlülüğü veri sorumlularına veri sahiplerini bilgilendirmek üzere sorumluluk yüklenmiştir: Veri sahiplerini, veri sorumlusunun kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri, kimlere aktarılabileceği ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği güncelleme, silinme ya da anonimleştirme gibi KVKK’nın 11’inci maddesinde sayılan hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir. Veri Sorumlusu sıfatıyla AG Tohum, Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile KVKK’nın 10’uncu maddesi hükmü uyarınca kişisel verileri mevzuatta öngörülen sınırlar ve şartlar dahilinde işlediği hususunda veri sahiplerini bilgilendirmekte ve aydınlatmaktadır.
 
 
1. Veri Sorumlusunun Kimliği
 
KVKK’nın 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede veri sorumlusu, internet sayfasını ziyaret ettiğiniz AG Tohum Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’dir.
 
AG Tohum Sanayi Ticaret A.Ş. Adres : Mehmetçik Mahallesi Aspendos Bulvarı Nar Plaza No.87/B, 07025 Muratpaşa/Antalya. E-posta: agtohum@agtohum.com.tr Kep : agtohum@hs03.kep.tr Telefon :(0242) 321 20 18
 
 
2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
 
Kişisel verileriniz KVKK’daki ilkeler doğrultusunda;
 
a) AG Tohum tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden haberdar olabilmeniz, sizlerin daha iyi yararlandırılması; b) AG Tohum tarafından sunulan ürünlerin/hizmetlerin kalitesinin artırılması, müşterilerimizin ihtiyaçları, beğenileri ve kullanım alışkanlıklarına göre özelleştirilerek sunumu ve önerilmesi; c) Sizleri hizmetlerimiz konusunda bilgilendirebilmek ve gerekli durumlarda da sizleri aydınlatmak, d) İş sözleşmesinin ifası için gerekli amaçların yerine getirilmesinde; (i) Çalışan özlük dosyasının oluşturulması, (ii) Çalışanların yurt içi-yurt dışı görevlendirmelerinin yapılması, görevlendirilmelerin yapılması için seyahat takviminin kullanılması, (iii) Çalışana hizmet temininde, Şirket’in çalışanına sunduğu hizmetler veya çalışanın yararlanacağı dışarıdan alınan hizmetin temini ve yerine getirilmesi, uygulanması; e) Şirket Faaliyetlerinde; (i) Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin yerine getirilmesi, (ii) Sözleşmelerin kurulması ve ifası, (iii) İş sürekliliğinin sağlanması, hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini, insan kaynakları, iş sağlığı ve güvenliği süreç ve stratejilerinin planlanması ile icrası, (iv) Bayi, üretici, çiftçi, müşteri ve aday müşterilerle, mal ve hizmet tedarikçileri ve iş ortaklarıyla ticari, ekonomik, hukuki vs her türlü konuda temas kurulması ve bu amaçlarla kendileriyle paylaşılması ve müşteri şikayetlerinde müşterinin incelenmesi, müşteri memnuniyetinin arttırılması, müşteri ihtiyacının anlaşılması ve müşteri ile ilişkili süreçlerin iyileştirilmesinin sağlanması, (v) Müşteriye karşı olan hizmet kalitesinin değerlendirilmesi ve hizmet kalitesinin arttırılması için ilgili araştırma projeleri yürütülmesi, (vi) Şirket tarafından sunulan ürün ve/veya hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimiz’in sözleşme ve yasadan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi, (vii) Ticari faaliyetlerin devamı için müşteri, bayi, üretici, çiftçi bilgilerinin eksiksiz olarak online AG Tohum sistemlerinde tutulması; f) İnsan Kaynaklarında; Şirketimizin insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi; g) Güvenlik; (i) Şirket içi ve çevresinde, sahada çalışanların ve misafirlerin, şirket güvenliğinin fiziki olarak sağlanmasında, (ii) Veri güvenliğinin idari ve teknik olarak en üst düzeyde sağlanması, verilerin arşivlenmesi ve şirket bilişim ve iletişim altyapısının oluşturulması, Şirketimiz internet sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, Şirketimize talep ve şikayetlerini iletenler ile iletişime geçilmesi, Şirketimiz internet sitesinde oluşan hataların giderilmesi ve internet sitemizden paylaşılmış olan Gizlilik Politikası’nda yer alan hükümlerin uygunluğunun sağlanması, h) Yasal Yükümlülükler ve Bir Hakkın Tesisinde; Şirketimizin tabi olduğu mevzuattan doğan hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması kapsamında ve olası uyuşmazlık durumlarında Şirketimizin haklarının korunması ve kullanılması amacıyla hukuki destek alınması; i) 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde yurt içinde ya da yurt dışında bulunan iş ortaklarımıza veri aktarılması, amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir.
 
 
3. Kişisel Verileri İşlemeye İlişkin İlkelerimiz AG Tohum olarak; KVKK çerçevesinde kişisel verileri, a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlemeyi, b) Doğru ve güncelliği sağlama gayretinde olmayı, c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmeyi, ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmayı, d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmeyi ilke edindik.
 
 
4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
 
Şirketimizde KVKK’ya uygun olarak toplanan ve işlenen kişisel verileriniz, sadece işin yapılabilmesi amacıyla ve gizlilik sözleşmeleri eşliğinde; Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde; a) Şirkete Faaliyetlerinde: Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin yerine getirilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması, hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini, insan kaynakları ve şirket içindeki departmanlara,, iş sağlığı ve güvenliği süreç ve stratejilerinin planlanması ile icra edilmesi için bayilerimiz, üreticilerimiz, çiftçiler, iş ortaklarımız, danışmanlarımız, danışman firmalarımız, tedarikçilerimiz, Şirketin aldığı ve sağladığı hizmetler çerçevesinde sözleşme imzaladığı kişiler ve onların iş birliği içinde olduğu üçüncü kişilere, bağlı ortaklıklarımız ve/veya doğrudan/dolaylı yurt içi/yurt dışı iştiraklerimize, özel kurum ve kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına, b) Sözleşmenin İfası: Ticari ilişkinin sürdürülmesi için sözleşmelerin kurulması ve ifası kapsamında gerekli ödeme ve tahsilat işlemleri için ilgili bankalarına, c) Yasal Yükümlülükler: Şirketin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli olan hallerde iş ortaklarımız, danışman firmalarımız, tedarikçilerimiz, özel kurum ve kuruluşları, mahkemeler, kamu kurum ve kuruluşları ve yetkili mercilere, d) Bir Hakkın Tesisi: Şirketimizin ve çalışanların haklarının tesisi, kullanılması ve korunması kapsamında hukuki destek almak amacıyla hukuk büroları ve diğer danışmanlara, e) Veri Güvenliği ve Arşiv: Veri güvenliğinin sağlanması amacıyla, bilgi teknolojisi firmaları ve çalışanlarına, arşiv firmaları ya da bulut hizmeti firmalarına, f) Muhasebe: Bordro işlemlerinin yürütülebilmesi ve ilgili verilerin güncellenmesi amacı ile muhasebe programında işlemek ve dışarıdan destek alınan muhasebe bürosuna ve muhasebe programlarına, g) Sağlık: Sağlık verilerini, kontrol ve tedavi amacıyla işyeri hekimine, h) İnsan Kaynakları: İşe alım, işten çıkış sürecinde şirket içi departmanlara, iş ortaklarımıza, önceki veya sonraki işverenlere, insan kaynakları sorumlusuna, i) Teknik: Teknik güvenliğin sağlandığı firmalara, aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizin paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.
 
 
5. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemleri ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ve (i) iş başvurusu sırasında önceden talep etmiş olduğumuz veya iş başvurunuz sırasında bizimle paylaşmayı tercih edilen özgeçmişte veya başvuruya ilişkin paylaştığınız diğer metinlerle, (ii) fiziksel veya elektronik ortamda iletilen ve birden fazla kişinin kullanımına açık Şirket bilgisayar programlarına, uygulamalarına ve sunucularına veya internet ortamına üçüncü kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz durumunda, (iii) farklı kanallardan ofisler, çağrı merkezi, internet sitesi, amacına uygun olması kaydıyla sosyal medya mecraları, cep telefonları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, fiziki ortamda, elektronik ortamda ya da kapalı devre görüntüleme sistemleri vasıtasıyla ve diğer yöntemlerle yasal yollardan elde edilebilmektedir. Şirket'in işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, işyeri binasına yerleştirdiğimiz bazıları ses kaydı da alabilen kameralar aracılığıyla toplanmaktadır. Bizzat sizlerden ya da üçüncü kişilerden topladığımız kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar dahilinde de işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir: a) 6698 sayılı Kanun’un 5/1’de düzenlendiği şekilde kişinin açık rızasının olması, b) 6698 sayılı Kanun’un 5/2 (a) bendinde düzenlenen “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel veriler başta Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatın açıkça izin vermesi, c) 6698 sayılı Kanun’un 5/2 (c) bendinde düzenlenen “sözleşmenin kurulması ya da ifası” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel veriler; kişisel verileri açıklamaya konu olan sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi ve devamının sağlanması, cari hesap açılışı ile ödeme ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi, d) 6698 sayılı Kanun’un 5/2 (ç) bendinde düzenlenen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine dayalı olarak Şirket, kişisel verileri yasal beyanname ve bildirimlerin düzenlenmesi, Şirketin tabi olduğu mevzuatta öngörülen saklama sürelerine uyulması ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi, mahkemeler ve bilgi talep eden kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin ve sair yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, e) 6698 sayılı Kanun’un 5/2 (e) bendinde düzenlenen “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”, f) 6698 sayılı Kanun’un 5/2 (e) bendinde düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebine dayalı olarak Şirket, kişisel verileri olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi, g) 6698 sayılı Kanun’un m. 5/2 (f) bendinde düzenlenen veri sorumlusunun meşru menfaatleri, hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanan kişisel veriler, belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarabilmektedir. Özel nitelikli kişisel verileri için KVKK’nın 6. maddesinde yer alan; a) Kanunlarda öngörülme, b) Sağlık ve cinsel hayata ilişkin verileriniz ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi hukuki sebeplere dayalı olarak işlenmekte, kanunen gerekli durumlarda kişinin onayına başvurulmaktadır.
 
 
6. Nasıl Koruyoruz? AG Tohum tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü tarafların özenle seçilmesi ve şirket içinde Gizlilik Politikamıza riayet edilmesi sağlanmaktadır.
 
 
7. Kişisel Veri Sahibinin Hakları ve Başvuru
 
Kişisel veri sahipleri olarak, KVKK m. 11’de sayılan haklara ilişkin talepleri, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletilmesi durumunda Şirketimiz niteliğine göre, talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Ayrıca yürürlükte olan mevzuat uyarınca kişisel verilere ilişkin başvurular veri sahibinin bizzat kendisi tarafından yapılmak zorunda olduğundan başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir.
 
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri AG Tohum tarafından internet sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendinizle ilgili olarak; a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, f) KVK Kanununun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 
 
8. Başvurunun Yapılması KVK Kanununun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, aynı kanunun 11. maddesinde belirtilen hakları kullanmak ile ilgili talebi kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ya da şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle, [agtohum@agtohum.com.tr] adresine ya da yazılı olarak şahsen, noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla iletebilirsiniz. Gerekli açıklamalar ile başvuru ve bilgi talep formuna linkten ulaşabilirsiniz. Başvuruda; a) Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız, b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numarası, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız, c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz, ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız, d) Talep konunuzun bulunması gerekmektedir. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.