Geleceğimiz, Geleceğiniz...

AG Tohum Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
 
Kişisel Verilerin Korunması Başvuru ve Bilgi Talep Formu
 
GENEL AÇIKLAMALAR
 
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK” veya "Kanun") 11. Maddesi’nde, kişisel veri sahiplerine (Bundan böyle “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır.) veri sorumlularına yöneltmek üzere, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır:
 
KVKK Uyarınca veri sorumlusu AG Tohum Sanayi Ticaret A.Ş.’dir. Kanunu’un 13/I. maddesi uyarınca veri sorumlusu olan Şirketimiz’e bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu (‘‘Kurul’’) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir. Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca kendinizle ilgili;
 
- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenebilir,
 
- Topladığımız bilgilere ilişkin ayrıntıları talep edebilir,
 
- Bu bilgilerin ne amaçla toplandığını ve ne şekilde kullanıldığını, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir veya - Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, güncellenmesini veya bunların işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa silinmesini aktarım yapılan üçüncü kişilere yapılacak bildirimleri de kapsayacak şekilde isteyebilirsiniz.
 
Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurularda; işbu formun çıktısı alıp bir zarf içerisine koyarak ve zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazarak veya elektronik yolla gönderilmesi halinde; konuya “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılarak.;
 
• Başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile,
 
• Noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla,
 
• Şirketimiz adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine gönderilmek suretiyle tarafımıza iletilebilecektir.
 
Şirketimize iletilen kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz.
 
Başvuru Şekli Başvuru Adresi Başvuru Notu
 
Kimlik vb. belge ile şahsen başvuru AG Tohum Sanayi Ticaret A.Ş.
 
Mehmetçik Mahallesi Aspendos Bulvarı Nar Plaza No.87/B, Muratpaşa/Antalya Başvuru belgesi bir zarfa konulacak, zarfın üzerine “Kişisel Veri Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazarak ve KVKK Komitesi’ne iletilmesi belirtilerek verilecektir.
 
İadeli Taahhütlü Mektup
 
AG Tohum Sanayi Ticaret A.Ş.
 
Mehmetçik Mahallesi Aspendos Bulvarı Nar Plaza No.87/B, 07025 Muratpaşa/Antalya Başvuru belgesi bir zarfa konulacak, zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” ve KVKK Komitesi Dikkati’ ne yazılarak gönderilecektir.
 
Güvenli elektronik imza kullanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla agtohum@hs03.kep.tr Konu Kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılarak gönderilecektir.
 
İletişim:
 
AG Tohum Sanayi Ticaret A.Ş.
 
Adres : Mehmetçik Mahallesi Aspendos Bulvarı Nar Plaza No.87/B, 07025 Muratpaşa/Antalya.
 
E-posta: agtohum@agtohum.com.tr
 
Kep : agtohum@hs03.kep.tr
 
Telefon :(0242) 321 20 18
 
 
a) BAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER
 
Aşağıdaki bilgileri eksiksiz doldurunuz:
 
Adı Soyadı :
 
T.C. Kimlik Numarası :
 
Adres :
 
Cep Telefonu :
 
E-Posta Adresi :
 
Şirketimizle Olan İlişkiniz : Ziyaretçi - Müşteri - Çalışan - Diğer
 
Şirketimizle Olan İlişkiniz Sona Erdi mi? :
 
b) BAŞVURU SAHİBİNİN TALEPLERİ KVKK’nın 11. Maddesi’nde veri sorumlusu olan Şirketimizden talep edebileceğiniz haklar belirtilmiştir. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız talep ettiğiniz haklara göre Şirketimiz içerisinde değerlendirilerek KVKK’nın 13/2. Maddesi gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (Otuz) gün içinde yanıtlandırılacaktır. Kanunun 13/3. maddesi uyarınca cevabımız yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza iletilecektir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında talebinizi detaylı olarak aşağıda belirtiniz:
 
c) BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim. Bu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğu, şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim. Başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak AG Tohum Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından işlenmesine izin veriyorum.
 
Cevabın Başvuru Formunda belirtmiş olduğum adresime gönderilmesini talep ederim.
 
Cevabın Başvuru Formunun belirtmiş olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini talep ederim. (E-posta yöntemini seçmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)
 
Elden teslim almak istiyorum. (Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletname veya noter tasdikli yetki belgesi olması gerekmektedir. Kişinin eşi, babası gibi yakınlarına asla bilgi verilmemektedir.)
 
Başvuruda Bulunan (Kişisel Veri Sahibi) İlgili Kişinin Adı Soyadı:
 
Başvuru Tarihi:
 
İmza:
 
 
ÖNEMLİ NOT: Başvurular, kişinin şahsına ait olmalıdır. Eş, yakın, çocuk vs. adına başvuru yapılamaz. AG Tohum Sanayi Ticaret A.Ş., başvuru sahibinin kimliğinden şüphelenirse buna ilişkin doğrulama bilgilerini kişiden talep edebilir. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.