Geleceğimiz, Geleceğiniz...

İnternet Aydınlatma Metni - Ag Tohum

İnternet Aydınlatma Metni

***

AG Tohum Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Kişisel Verilerin Korunması Açıklaması ve Aydınlatma Metni


AG Tohum Sanayi Ticaret A.Ş. (Bundan sonra kısaca “AG Tohum” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak, sizlere ait kişisel verilerinizin ve özel bilgilerinizin korunması bizim için değerlidir. Bu nedenle AG Tohum ile ilişkili şahıslara ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK” veya “Kanun”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesi hususunda gereken bütün gayret ve özeni gösteriyoruz. Veri Sorumlusu sıfatıyla AG Tohum, kişisel verilerinizle ilgili bütün işlemlerde verilerinizin korunması için gereken idari ve teknik tedbirler almakta, KVKK doğrultusunda, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan şartlarda ve mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde işlemektedir.

İnternet sitemizin ziyaret edilmesi sırasında kaydedilen kişisel bilgiler, Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin mevzuat gereğince işlenmektedir. Bu konuda yine sayfamızda bulabileceğiniz Gizlilik Politikamızı inceleyiniz. 

Hukuki Nitelik ve Kapsam

6698 Sayılı Kanun’un 10. Maddesi, verileri işlenen kimselerin onayları alınırken kendilerinin aydınlatılmasını istemiştir. Madde başlığı “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü”dür. Veri Sorumlusu AG Tohum’dur. 

Kanun’un ilgili hükümleri uyarınca, aydınlatma yükümlülüğü veri sorumlularına veri sahiplerini bilgilendirmek üzere sorumluluk yüklenmiştir: Veri sahiplerini, veri sorumlusunun kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri, kimlere aktarılabileceği ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği güncelleme, silinme ya da anonimleştirme gibi KVKK’nın 11’inci maddesinde sayılan hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir. 

Veri Sorumlusu sıfatıyla AG Tohum, Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile KVKK’nın 10. Maddesi hükmü uyarınca kişisel verileri mevzuatta öngörülen sınırlar ve şartlar dahilinde işlediği hususunda veri sahiplerini bilgilendirmekte ve aydınlatmaktadır.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

KVKK’nın 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede veri sorumlusu, internet sayfasını ziyaret ettiğiniz AG Tohum Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’dir. 

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

AG Tohum ile paylaşılan kişisel verileriniz KVKK’daki ilkeler doğrultusunda aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir.

Toplanan Kişisel Veriler Verilerin İşlenme Amaçları Hukuki Sebepleri

Kimlik bilgileri (ad-soyad, doğum tarihi, tc kimlik no, imza sirküleri, pasaport ve ilgili evraklar)

a) Üyelik iş ve işlemlerin tamamlanması,

b) Şirket kayıtlarının gerçekleştirilmesi,

c) Alım-satım iş ve işlemlerinin tam ve hukuka uygun olarak tamamlanması,

d) Çalışan iş ve işlemlerinin sürdürülebilmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, imzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edilebilmesi, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlanabilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerini yürütülmesi,

e) AG Tohum yurtdışı iş ortakları ile bağlı ofislerinin bilgilendirilmesi,

f) AG Tohum tarafından sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin soru ve şikayetlerinizin karşılanması, ürün ve hizmetlerden sizlerin daha iyi yararlandırılması ve buna bağlı çalışmaların yapılması;

g) AG Tohum tarafından sunulan ürünlerin/hizmetlerin kalitesinin artırılması, kullanıcıların ihtiyaçları, beğenileri ve kullanım alışkanlıklarına göre özelleştirilerek sunumu ve önerilmesi; 

h) Mevzuata uygun olarak tüm faaliyetlerin yerine getirilmesi, 

i) İnsan kaynakları politikalarımızın en iyi şekilde planlanması ve uygulanması; ticari ortaklıklarımızın ve stratejilerimizin doğru olarak planlanması ve yürütülmesi; Şirketimiz’in ve iş ortaklarımızın hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini, Şirket kurumsal işleyişinin sağlanması,

j) Yurt dışı giriş-çıkış işlemlerinin yapılması; KVKK, Madde 5/2 (c) bendinde düzenlenen “sözleşmenin kurulması ya da ifası”, Madde 5/2(ç) bendinde düzenlenen bendinde düzenlenen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi”, Madde 5/2(e) bendinde düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.”

İletişim bilgileri (ikametgâh adresi, iş adresi, mobil telefon numarası, e-posta adresi, KEP Adresi.)

a) Üyelik iş ve işlemlerin tamamlanması,

b) Alım-satım iş ve işlemlerinin tam ve hukuka uygun olarak tamamlanması,

c) Çalışan iş ve işlemlerinin sürdürülebilmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, imzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edilebilmesi, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlanabilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerini yürütülmesi,

d) Kurumsal iletişim ve yönetim faaliyetlerinin planlanmak ve icra etmek, 

e) AG Tohum tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden haberdar olabilmeniz, sizlerin daha iyi yararlandırılması;

f) Bayi, üretici, çiftçi, müşteri ve aday müşterilerle, mal ve hizmet tedarikçileri ve iş ortaklarıyla ticari, ekonomik, hukuki vs her türlü konuda temas kurulması ve bu amaçlarla kendileriyle paylaşılması ve müşteri şikayetlerinde müşterinin incelenmesi, müşteri memnuniyetinin arttırılması, müşteri ihtiyacının anlaşılması ve müşteri ile ilişkili süreçlerin iyileştirilmesinin sağlanması, 

g) Tarla günleri, fuarlar gibi etkinliklerde bilgilendirme yapılması,

h) AG Tohum yurtdışı iş ortakları ile bağlı ofislerinin bilgilendirilmesi,

i) AG Tohum tarafından sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin soru ve şikayetlerinizin karşılanması, ürün ve hizmetlerden sizlerin daha iyi yararlandırılması ve buna bağlı çalışmaların yapılması;

j) AG Tohum tarafından sunulan ürünlerin/hizmetlerin kalitesinin artırılması, kullanıcıların ihtiyaçları, beğenileri ve kullanım alışkanlıklarına göre özelleştirilerek sunumu ve önerilmesi; 

k) Mevzuata uygun olarak tüm faaliyetlerin yerine getirilmesi, 

l) İnsan kaynakları politikalarımızın en iyi şekilde planlanması ve uygulanması; ticari ortaklıklarımızın ve stratejilerimizin doğru olarak planlanması ve yürütülmesi; Şirketimiz’in ve iş ortaklarımızın hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini, Şirket kurumsal işleyişinin sağlanması,

m) AG Tohum’un ilgili mevzuata istinaden ilgili ve resmî kurumları bilgilendirmesi,

n) İlgili kişileri gerekli durumlarda aydınlatmak, KVKK, Madde 5/2 (c) bendinde düzenlenen “sözleşmenin kurulması ya da ifası”, Madde 5/2(ç) bendinde düzenlenen (ç) bendinde düzenlenen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi”, Madde 5/2(e) bendinde düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.”

Finansal bilgiler (vergi no, vergi dairesi, banka hesap no, banka iban no ve fatura, E-Faturanın Düzenlenme Tarihi ve Belge Numarası, Fiyatı ve Tutarı, Vergi Türü-Oranı ve Tutarı, Fatura Tipi, Fatura Kayıt No. Ödeme Tarihi, Ödeme Şekli, finansal tabloları ve risk oranları.)

o) Alım-satım işlemlerin tam ve hukuka uygun olarak tamamlanması,

p) Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

q) Muhasebe kaydı, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesinin sağlanması ve bu konularla ilgili sizlerle iletişim kurulması,

r) 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanun ve AG Tohum’un bağlı olduğu tüm mevzuata uygun olarak tüm faaliyetlerin yerine getirilmesi, KVKK, Madde 5/2 (c) bendinde düzenlenen “sözleşmenin kurulması ya da ifası”

İnternet çerezleri 

s) Veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması, veri tabanlarının oluşturulması AG Tohum internet sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, AG Tohum’un talep ve şikayetlerini iletenler ile iletişime geçilmesi, AG Tohum internet sitesinde oluşan hataların giderilmesi, veri sorumlusunun meşru menfaatleri ve internet sitemizden paylaşılmış olan Gizlilik Politikası’nda yer alan hükümlerin uygunluğunun sağlanması, KVKK Madde 5/2 (f) bendinde düzenlenen veri sorumlusunun meşru menfaatleri hukuki sebebiyle, 

Ses ve görüntü kayıtları t) Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması, KVKK Madde 5/2 (f) bendinde düzenlenen veri sorumlusunun meşru menfaatleri hukuki sebebiyle,

Özlük dosyası bilgileri u) Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi. KVKK Madde 5/2 (ç) bendinde düzenlenen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi”, hukuki sebepleriyle

Ses ve görüntü kayıtları (fotoğraf ve video); v) AG Tohum’un faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,

w) AG Tohum, bağlı şirketleri, iş ortaklarının sosyal medya hesaplarında, internet sitesinde kullanılması amacıyla, 

x) Yazılı-sözlü basın yayın kuruluşları ile paylaşılması amacıyla; KVKK Madde 5/2 (f) bendinde düzenlenen veri sorumlusunun meşru menfaatleri hukuki sebebiyle,

Araç takip sistemi- yakıt takip sistemi vasıtasıyla işlediğimiz, lokasyon bilgileri;

Veri sorumlusunun güvenliği sağlaması amacıyla, 

6698 sayılı Kanun Madde 5/2’de belirtilen veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebiyle,

Ortak Amaçlar:

y) Faaliyetlerin tamamında KVKK’ya uygun olarak işlem ve politikalarımızın en iyi şekilde planlanması ve uygulanması; AG Tohum faaliyetlerimizin ve stratejilerimizin doğru olarak planlanması ve yürütülmesi; AG Tohum’un hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini, AG Tohum kurumsal işleyişinin sağlanması, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,  Ag Tohum tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri en iyi şekilde faydalandırmak için çalışmaların yapılması,

z) AG Tohum’a ait hizmet stratejilerin belirlenmesi.

aa) Güvenlik: AG Tohum Şirket merkezi ve çalışma alanlarındaki teknik ve idari güvenliğin sağlanması. KVKK Madde 5 kapsamında belirlenen sözleşmenin kurulması ya da ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, veri sorumlusunun meşru menfaatleri, ilgili kişinin açık rıza vermesi hukuki sebepleriyle KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir.

6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde  KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir.

3. Kişisel Verileri İşlemeye İlişkin İlkelerimiz

AG Tohum olarak; KVKK çerçevesinde kişisel verileri, 

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlemeyi,

b) Doğru ve güncelliği sağlama gayretinde olmayı,

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmeyi,

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmayı,

d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmeyi

ilke edindik.

4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirketimizde KVKK’ya uygun olarak toplanan ve işlenen kişisel verileriniz, sadece işin yapılabilmesi amacıyla ve gizlilik sözleşmeleri eşliğinde; kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde; 

a) Şirkete Faaliyetlerinde: Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin yerine getirilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması, hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini, insan kaynakları ve şirket içindeki departmanlara,, iş sağlığı ve güvenliği süreç ve stratejilerinin planlanması ile icra edilmesi için bayilerimiz, üreticilerimiz, çiftçiler, iş ortaklarımız, danışmanlarımız, danışman firmalarımız, tedarikçilerimiz, Şirket’in aldığı ve sağladığı hizmetler çerçevesinde sözleşme imzaladığı kişiler ve onların iş birliği içinde olduğu üçüncü kişilere, bağlı ortaklıklarımız ve/veya doğrudan/dolaylı yurt içi/yurt dışı iş ortaklarımıza, özel kurum ve kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına,

b) Sözleşmenin İfası: Ticari ilişkinin sürdürülmesi için sözleşmelerin kurulması ve ifası kapsamında gerekli ödeme ve tahsilat işlemleri için ilgili bankalarına, 

c) Yasal Yükümlülükler: Şirketin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli olan hallerde iş ortaklarımız, danışman firmalarımız, tedarikçilerimiz, özel kurum ve kuruluşları, mahkemeler, kamu kurum ve kuruluşları ve yetkili mercilere,

d) Bir Hakkın Tesisi: Şirketimizin ve çalışanların haklarının tesisi, kullanılması ve korunması kapsamında hukuki destek almak amacıyla hukuk büroları ve diğer danışmanlara,

e) Veri Güvenliği ve Arşiv: Veri güvenliğinin sağlanması amacıyla, bilgi teknolojisi firmaları ve çalışanlarına, arşiv firmaları ya da bulut hizmeti firmalarına,

f) Muhasebe: Bordro işlemlerinin yürütülebilmesi ve ilgili verilerin güncellenmesi amacı ile muhasebe programında işlemek ve dışarıdan destek alınan muhasebe bürosuna ve muhasebe programlarına, 

g) Sağlık: Sağlık verilerini, kontrol ve tedavi amacıyla işyeri hekimine, 

h) Araç-Yakıt Takip: Araç ve Yakıt Takip Sistemi temin edilen şirketlere,

i) İnsan Kaynakları: İşe alım, işten çıkış sürecinde şirket içi departmanlara, iş ortaklarımıza, önceki veya sonraki işverenlere, insan kaynakları sorumlusuna,

j) Teknik: Teknik güvenliğin sağlandığı firmalara,

aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

5. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemleri ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ve (i) iş başvurusu sırasında önceden talep etmiş olduğumuz veya iş başvurusu sırasında bizimle paylaşmayı tercih edilen özgeçmişte veya başvuruya ilişkin paylaştığınız diğer metinlerle, (ii) fiziksel veya elektronik ortamda iletilen ve birden fazla kişinin kullanımına açık Şirket bilgisayar programlarına, uygulamalarına ve sunucularına veya internet ortamına üçüncü kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz durumunda, (iii) farklı kanallardan ofisler, çağrı merkezi, internet sitesi, amacına uygun olması kaydıyla sosyal medya mecraları, cep telefonları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, fiziki ortamda, elektronik ortamda ya da kapalı devre görüntüleme sistemleri vasıtasıyla yasal yollardan elde edilebilmektedir. 

Bizzat sizlerden ya da üçüncü kişilerden topladığımız kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar dahilinde de işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir: 6698 sayılı Kanun’un 5/1’de düzenlendiği şekilde kişinin açık rızasının olması, 6698 sayılı Kanun’un 5/2 (a) bendinde düzenlenen “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel veriler başta Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatın açıkça izin vermesi,  6698 sayılı Kanun’un 5/2 (c) bendinde düzenlenen “sözleşmenin kurulması ya da ifası” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel veriler; kişisel verileri açıklamaya konu olan sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi ve devamının sağlanması, cari hesap açılışı ile ödeme ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi, 6698 sayılı Kanun’un 5/2 (ç) bendinde düzenlenen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine dayalı olarak Şirket, kişisel verileri yasal beyanname ve bildirimlerin düzenlenmesi, Şirketin tabi olduğu mevzuatta öngörülen saklama sürelerine uyulması ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi, mahkemeler ve bilgi talep eden kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin ve sair yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 6698 sayılı Kanun’un 5/2 (e) bendinde düzenlenen “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”, 6698 sayılı Kanun’un 5/2 (e) bendinde düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebine dayalı olarak Şirket, kişisel verileri olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi, 6698 sayılı Kanun’un m. 5/2 (f) bendinde düzenlenen veri sorumlusunun meşru menfaatleri, hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanan kişisel veriler, belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarabilmektedir.

6. Nasıl Koruyoruz?

AG Tohum tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü tarafların özenle seçilmesi ve şirket içinde Gizlilik Politikamıza riayet edilmesi sağlanmaktadır.

7. Kişisel Veri Sahibinin Hakları ve Başvuru

Kişisel veri sahipleri olarak, KVKK m. 11’de sayılan haklara ilişkin talepleri, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletilmesi durumunda Şirketimiz niteliğine göre, talebi en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ayrıca yürürlükte olan mevzuat uyarınca kişisel verilere ilişkin başvurular veri sahibinin bizzat kendisi tarafından yapılmak zorunda olduğundan başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir. 

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri AG Tohum tarafından internet sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendinizle ilgili olarak; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

8. Başvurunun Yapılması

KVK Kanununun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, aynı kanunun 11. maddesinde belirtilen hakları kullanmak ile ilgili talebi kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ya da şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle, agtohum@hs03.kep.tr adresine ya da yazılı olarak şahsen, noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla iletebilirsiniz. Gerekli açıklamalar ile başvuru ve bilgi talep formuna linkten ulaşabilirsiniz. 

Başvuruda;

a) Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numarası, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız,

d) Talep konunuzun bulunması gerekmektedir. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.